Dokumenty sprzed roku 1965

Bulla Quo primum tempore św. Piusa V z 1570 r.

Encyklika Superiore anno z 1884 r.

Encyklika Mirae Caritatis z 1902 r.

Motu Proprio św. Piusa X O Muzyce Świętej Inter Pastoralis Officii Sollicitudines z 1903 r.

List Apostolski Motu Proprio Piusa X Tra le Sollecitudini z 1903 r.

Konstytucja Apostolska Piusa XI Divini Cultus z 1928 r.

Instrukcja Świętej Kongregacji Sakramentów o troskliwym przechowywaniu Najświętszej Eucharystii Nullu Unqam Tempore z 1938 r.

Encyklika "Mediator Dei et Hominum" - O Świętej Liturgii z 1947 r.

Instrukcja Św. Kongregacji Sakramentów o ministrancie do Mszy św. z 1949 r.

Encyklika o muzyce kościelnej Piusa XII "Musicae Sacrae Disciplina" z 1955 r.

Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów O Muzyce Sakralnej i Liturgii według wskazań encyklik Papieża Piusa XII "Musicae Sacrae Disciplina" Oraz "Mediator Dei" z 1958 r.

Dekret Świętej Kongregacji Obrzędów o odmawianiu modlitw po Mszy czytanej z 1960 r.

Konstytucja o liturgii świętej "SACROSANCTUM CONCILIUM" z 1963 r. (PL)

Konstytucja o liturgii świętej "SACROSANCTUM CONCILIUM" z 1963 r. (LT)

I Instrukcja wykonawcza "Inter oecumenici" o należytym wykonywaniu Konstytucji o liturgii świętej z 1964r.

Pismo Apostolskie Ojca Świętego Pawła VI "SACRAM LITURGIAM" z 1964 r.

Dokumenty po roku 1965

Encyklika Pawła VI Mysterium fidei z 1965 r.

Konstytucja Apostolska Paenitemini z 1966 r.

II Instrukcja wykonawcza "Tres abhinc annos" o należytym wykonywaniu Konstytucji o liturgii świętej z 1967 r.

Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów "Musicam Sacram" - o muzyce w świętej Liturgii z 1967 r.

Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów „Eucharisticum Mysterium” o kulcie tajemnicy Eucharystycznej z 1967r.

Instrukcja Pontificales Ritus – O uproszczeniu obrzędów i oznak biskupich z 1968 r.

Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego O mszach dla grup specjalnych "Actio Pastoralis" z 1969 r.

Instrukcja w sprawie szat, tytułów i godeł Kardynałów, Biskupów i Prałatów niższych stopni z 1969 r.

Instrukcja dotycząca Sposobu Udzielania Komunii świętej Memoriale Domini z 1969 r.

III Instrukcja wykonawcza "Liturgicae instaurationes" o należytym wykonaniu Konstytucji o liturgii świętej z 1970 r.

Notyfikacja dotycząca niektórych aspektów własnych kalendarzy i tekstów liturgicznych z 1970 r.

List Apostolski motu proprio Pawła VI Ministeria Quaedam z 1972 r.

Instrukcja Kongregacji Sakramentów „Immensae Caritatis” na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii Sakramentalnej z 1973 r.

Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego O rewizji kalendarzy partykularnych oraz własnych formularzy oficjów i Mszy z 1973 r.

Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z 1978 r.

Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach z 1979 r.

List Apostolski Dominicae Cenae – o tajemnicy i kulcie Eucharystii z 1980 r.

Instrukcja Inaestimabile Donum w sprawie niektórych norm dotyczących kultu tajemnicy Eucharystycznej z 1980 r.

Wprowadzenie do wydania Lekcjonarza mszalnego z 1981 r.

Indult Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Quattuor abhinc annos z 1984 r.

Instrukcja O koncertach w kościołach z 1987 r.

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych z 1988 r.

List apostolski Motu proprio Ecclesia Dei z 1988 r.

Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin z 1992 r.

IV Instrukcja wykonawcza De Liturgia Romana et Inculturatione z 1994 r.

Notyfikacja dotycząca niektórych aspektów własnych kalendarzy i tekstów liturgicznych z 1997 r.

Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów z 1997r.

Instrukcja "Liturgiam authenticam" z 28 marca 2001 r.

Dekrety Kongregacji i Księdza Prymasa o obrzędzie egzorcyzmów z 2001 r.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z 2003 r.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia Jana Pawła II z 2003r.

Instrukcja Redemptionis Sacramentum z 2004 r.

List apostolski motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum z 2007 r.

List papieża Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji motu proprio „Summorum Pontificium” z 2007 r.

Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości BENEDYKTA PP z 2011 r.

List Okólny Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św. z 2014 r.

Dekret In Missa in Cena Domini z 2016 r.

List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii z 2017 r.

List apostolski motu proprio Traditionis custodes z 2021 r.

LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW CAŁEGO ŚWIATA W CELU PRZEDSTAWIENIA MOTU PROPRIO „TRADITIONIS CUSTODES” z 2021 r.

Zezwolenie Kongregacji Obrzędów na używanie języka polskiego przy śpiewie niektórych tekstów Mszy św. z 1961 r.

Instrukcja Episkopatu Polski o wprowadzenie w życie przywileju Stolicy Apostolskiej z dnia 7 lipca 1961 r.

Dokumenty sprzed roku 1965

Dyrektywy Episkopatu Polski w związku z instrukcją Kongregacji Obrzędów z dnia 3.9.1958 r. o muzyce sakralnej i liturgii z 1962 r.

Instrukcja Konferencji Episkopatu O Wprowadzeniu w życie przywileju Stolicy Apostolskiej z 1962 r.

Dokumenty po roku 1965

Instrukcja Episkopatu Polski o obrzędach błogosławieństw wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych z 1972 r.

Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z 1978 r.

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 r.

Przepisy wykonawcze do Instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego Inaestimabile Donum z 3 IV 1980 - (11 XII 1980)

Instrukcja Episkopatu Polski w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego z 1987 r.

Przepisy dotyczące sposobu dzwonienia podczas Mszy świętej z 1994 r.

Dekrety Kongregacji i Księdza Prymasa o obrzędzie egzorcyzmów z 2001 r.

Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 2005 r.

Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2007 r.

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej z 2008 r.

Kalendarz liturgiczny diecezji polskich (stan na 28 lutego 2013 r.)

Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach z 2014 r.

Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję z 2017 r.

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017 r.

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dotycząca posługiwania chorym i umierającym z 2017 r.

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń z 2021 r.

© 2024 Vademecum Liturgiczne