Dekrety Kongregacji i Księdza Prymasa o obrzędzie egzorcyzmów

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. 59/00/L

POLONIAE

Instante Eminentissimo Domino Iosepho Card. Glemp, Archiepiscopo Varsaviensi, Coetus Episcoporum Poloniae Praeside, litteris die 30 decembris 1999 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice IOANNE PAULO II tributarum, interpretationem polonam partis Ritualis Romani cui titulus est De exorcismis et supplicationibus quibusdam, prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter probamus seu confirmamus.

In textu imprimendo inseratur ex integro hoc Decretum, quo ab Apostolica Sede petita confirmatio conceditur.

Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem transmittantur.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 12 maii 2001.

 

(Georgius A. Card. Medina Estévez)
Praefectus

(+ Franciscus Pius Tamburrino)
Archiepiscopus a Secretis

* * *

Warszawa, dnia 7 czerwca 2001 r.

  1. 1937/01/P.

 

PRYMAS POLSKI

DEKRET

Polski przekład części Rytuału Rzymskiego zatytułowanej „EGZORCYZMY I INNE MODLITWY BŁAGALNE” zatwierdziła w dniu 26 list opada 1999 r. obradująca w Częstochowie na 302. Zebraniu Plenarnym Konferencja Episkopatu Polski. Uchwała ta została potwierdzona przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dekretem z dnia 12 maja 2001 r. (Prot. 59 /00/L).

Niniejsze wydanie przygotowane do użytku liturgicznego przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach ogłaszamy jako wzorcowe i polecamy je stosować podczas odprawiania egzorcyzmów i innych modlitw błagalnych.

Z zachowaniem wszystkich innych przepisów prawa liturgicznego.

 

+ Józef Kardynał Glemp
Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Prymas Polski

* * *

Z księgi, która jest w druku podajemy fragment:

 

II. MODLITWY BŁAGALNE, JAKIE MOGĄ ZANOSIĆ WIERNI PRYWATNIE W ZMAGANIU SIĘ Z MOCAMI CIEMNOŚCI

  1. Panie Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który (która) z powodu nadmiaru pokus stał (stała) się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego, uczyń na nową swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym mógł we wszystkim podobać się Tobie, skoro poznałem Ciebie jako mojego Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  2. Wszechmogący Boże, ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w domu, i przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony od jego natarczywości, odzyskał pokój i wolność. Obym mógł Tobie służyć w spokoju i wyznawać, że godne podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz sił ę swojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  3. Boże, Stwórco i obrońco ludzi. Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie, Twojego sługę (Twoją służebnicę) i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech przepełni moje serce blask Twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł (mogła) Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  4. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci. Ty zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za nas Mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę i na mój ból. Skoro obdarzyłeś mnie we chrzcie nowym życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  5. Boże Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, bym się nie pogrążył w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał (trwała) w blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  1. Wezwania do Najświętszej Trójcy

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Samemu Bogu cześć i chwała.

Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym.
Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.
Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy, o Najświętsza Trójco.
Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało, o Najświętsza Trójco.
Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem, o Najświętsza Trójco.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,
który był, który jest, i który ma przyjść.
Tobie cześć i panowanie, o Najświętsza Trójco.
Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie na wieki wieków, o Najświętsza Trójco.
Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

7. Wezwania do naszego Pana Jezusa Chrystusa

A.
Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Obrazie Ojca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odwieczna Mądrości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku wiecznego światła, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Słowo życia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże i Człowiecze, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Najwyższy Kapłanie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Zwiastunie Królestwa Bo żego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo, prawdo i życie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, prawdziwy krzewie winny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Bracie ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Przyjacielu grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Lekarzu ciała i duszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Wybawienie uciśnionych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez diabła, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który zawisłeś na drzewie Krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który za nas  Śmierć przyjąłeś, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który spoczywałeś w grobie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który zstąpiłeś do otchłani, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który powstałeś z martwych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który do nieba wstąpiłeś, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
B.
Przez Twoje Wcielenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Narodzenie, wybaw nas, Panie.
Przez chrzest i post Twój  święty, wybaw nas, Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, wybaw nas, Panie.
Przez Twoją Śmierć i pogrzebanie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw nas, Panie.

C.

Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu, wybaw mnie mocą Krzyża + i zmiłuj się nade mną (*Kiedy jest wzmianka o Krzyżu, można się przeżegnać).

Przez znak Krzyża świętego + wybaw nas, Panie, nasz Boże, od naszych nieprzyjaciół.

Przez Twój Krzyż + zbaw nas, Chryste Odkupicielu, który umierając pokonałeś naszą śmierć a powstając z martwych, przywróciłeś nam życie.

Twój Krzyż + wielbimy, o Panie, wspominamy Twoją chwalebną Mękę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż swój  świat odkupiłeś.

Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu,
wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie,
bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

  1. Wezwania do Najświętszej Maryi Panny

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona,
o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico,
Dodaj mi siły do walki z moimi wrogami.
Moja Matko, moja nadziejo,
Bogarodzico, Dziewico Maryjo, módl si ę za mną do Jezusa.

Najczcigodniejsza Królowo świata,
Maryjo, Dziewico na wieki,
któraś porodziła Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi, wypraszaj nam pokój i ocalenie.

Maryjo, Matko łaski,
Matko miłosierdzia,
Broń nas od wroga
i przyjmij nas w godzinie śmierci.

Najczcigodniejsza Panno Maryjo,
Przybądź mi z pomocą we wszystkich moich utrapieniach, uciskach i potrzebach.
Uproś mi u swego umiłowanego Syna
Wybawienie od wszelkiego zła
i od niebezpieczeństw zagrażających mojej duszy i ciału.

Pomnij, o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami, biegnę,
do Ciebie się przychodzę, przed Tobą jako grzesznik plączący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

  1. Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
Przeciwko niegodziwości i zasadzkom szatana bądź nam obroną.
Niech go Bóg pow ściągnie, pokornie błagamy.
Ty zaś, Wodzu niebieskich Zastępów,
potężną mocą strąć do piekła szatana i inne złe duchy, które dla zguby ludzkich dusz błąkają się po świecie.

  1. Litania błagalna
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Święty Gabrielu, módl się za nami.
Święty Rafale, módl się za nami.
Święci Aniołowie Stróże, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Piotrze, módl się za nami.
Święty Pawle, módl się za nami.
Święty Janie, módl się za nami.
Wszyscy Święci Apostołowie, módlcie się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
(Można dodać inne imiona świętych i błogosławionych)
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Chryste, usłysz nas (mnie).
Chryste, wysłuchaj nas (mnie).

 

Źródło: Anamnesis 27, KKBIDS EP