Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. II

1. Is it possible to fulfill the Sunday obligation by participating in a Mass celebrated by a priest from Society of St. Pius X, if the participant is not „against the validity or legitimacy of the Holy Mass or the Sacraments celebrated in the forma ordinaria or against the Roman Pontiff as Supreme Pastor of the Universal Church” and this is the only opportunity in the local area to participate in the Mass in forma extraordinaria (which the participant is highly devoted to)?

2. Do the decree of Sacred Congregation of Rites (no. 4184) and the decision of Pontifical Comission ‘Ecclesia Dei’ (no. 24/92), concerning the possibility of serving as a subdeacon during the Mass in forma extraordinaria, apply also to diocesean seminarians (who are not seminarians of the institutes erected by Pontifcial Commision 'Ecclesia Dei’) who wear clerical clothing?

Można je przetłumaczyć na język polski w następujący sposób:

1. Czy jest możliwe wypełnienie obowiązku niedzielnego poprzez uczestnictwo w Mszy odprawianej przez księdza z Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, jeśli uczestnik „w żaden sposób nie popiera ani też nie należy do grup wyrażających sprzeciw co do ważności bądź prawowitości Mszy św. czy sakramentów sprawowanych w forma ordinaria oraz uznaje Papieża za najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego” (w oryginale jest to dosłowny cytat z instrukcji Universae Ecclesiae pkt. 19 – przyp. NRL) w sytuacji gdy jest to dla wiernego jedyna możliwość uczestnictwa w Mszy w formie nadzwyczajnej w najbliższej okolicy (do której to formy wierny jest bardzo przywiązany)?

2. Czy dekret Świętej Kongregacji Obrzędów (nr. 4184) oraz decyzja Papieskiej Komisji Ecclesia Dei (nr 24/92) dotyczące możliwości asystowania do Mszy jako subdiakon dotyczą także seminarzystów diecezjalnych (nie będącymi seminarzystami instytutów erygowanych przez Papieską Komisję Ecclesia Dei), którzy noszą już strój duchowny?

Zamieszczamy odpowiedź z dnia 6 listopada:

Odpowiedź na powyższe pytania można przetłumaczyć w następujący sposób:

Ad. 1
W odpowiedzi na pierwsze pytanie, Dykasteria ograniczy się jedynie do odesłania do listu z 10 marca 2009 r. napisanego przez papieża Benedykta XVI do braci biskupów, w którym to liście stwierdzono:
Dopóki Bractwo nie ma żadnego statusu kanonicznego w Kościele, jego szafarze nie pełnią w sposób uprawniony żadnej posługi w Kościele. (pierwsze zdanie jest skrótem dosłownie przytoczonego w dalszej części fragmentu listu papieskiego – przyp. NRL)
„Należy odróżnić tę płaszczyznę dyscyplinarną od obszaru doktrynalnego. Fakt, że Bractwo św. Piusa x nie posiada statusu kanonicznego w Kościele, w ostatecznym rozrachunku nie jest umotywowany racjami dyscyplinarnymi, lecz doktrynalnymi. Dopóki Bractwo nie ma statusu kanonicznego w Kościele, także jego szafarze nie pełnią prawnie posług w Kościele. Tak więc trzeba dokonać rozróżnienia między płaszczyzną dyscyplinarną, dotyczącą osób jako takich, a obszarem doktrynalnym, dotyczącym posługi oraz instytucji. Precyzując to jeszcze raz: dopóki nie są wyjaśnione kwestie dotyczące doktryny, Bractwo nie ma żadnego statusu kanonicznego w Kościele, a jego szafarze — nawet jeśli została z nich zdjęta kara kościelna — nie pełnią w sposób uprawniony żadnej posługi w Kościele.”
(tłumaczenie listu za opoka.org.pl)

Ad. 2
Odpowiedź na drugie pytanie jest pozytywna.

 

Źródło: nowyruchliturgiczny.pl