Kiedy we Mszy św. można stosować komentarze?

Pytanie: Kiedy we Mszy św. można stosować komentarze?

Biskup Stefan Cichy:

Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego bardzo mało mówi na temat komentarzy. W jednym punkcie mowa jest o komentatorze: „Funkcję liturgiczną pełnią także: Komentator, który za pomocą objaśnień  i pewnych pouczeń wprowadza wiernych w liturgię i przygotowuje ich do lepszego jej zrozumienia. Uwagi podawane przez komentatora powinny być starannie przygotowane, zwięzłe i jasne. Podczas pełnienia swej funkcji komentator stoi w odpowiednim do tego miejscu, mając przed sobą wiernych, ale nie na ambonie” (105 b)

Mowa jest natomiast o komentarzach, które może wypowiedzieć sam celebrans (wzgl. komentator): Przewodniczącemu zgromadzenia „wolno w bardzo krótkich słowach wprowadzić wiernych we Mszę danego dnia po wstępnym pozdrowieniu a przed aktem pokutnym; do liturgii słowa, przed czytaniami; do modlitwy eucharystycznej, przed prefacją, nigdy zaś w czasie samej prefacji; wreszcie może zakończyć całą świętą czynność przed rozesłaniem” (OWMR 31). Tak więc możliwe są komentarze:

  1. po wstępnym pozdrowieniu. Mówi o tym OWMR nr 50: „Po pozdrowieniu ludu kapłan albo diakon lub świecka osoba usługująca może  w bardzo krótkich słowach wprowadzić wiernych w treść Mszy św. danego dnia”, zaś nr 124 zaznacza: „Z kolei on sam [przewodniczący zgromadzenia] lub odpowiednio przygotowany ministrant może w bardzo zwięzłych słowach wprowadzić wiernych w treść Mszy św. danego dnia”.
  2. przed liturgią słowa. OWMR 128 podkreśla: „Kapłan w bardzo zwięzłych słowach może wprowadzić wiernych w liturgię słowa”.
  3. przed modlitwą eucharystyczną, przed prefacją, nigdy zaś w czasie samej prefacji; czyli przed Pan z wami poprzedzającym prefację.
  4. przed rozesłaniem: „Po modlitwie po Komunii można podać ludowi krótkie ogłoszenia, jeśli są przewidziane” (OWMR 166).

Propozycje takich komentarzy drukuje „Ateneum Kapłańskie” w materiałach liturgicznych. Podaje je także liturgiczna strona internetowa www.liturgia.wroclaw.pl. Ks. prof. Stanisław Czerwik w książce Niedzielna służba Boża proponuje tylko komentarz wstępny i – przed liturgią słowa.