Liturgia jako antycypacja eschatologicznego święta

„Łącząc się z aniołami w niebie,wielbimy Ciebie na ziemi” Eucharystia stanowi centrum, źródło i szczyt życia chrześcijańskiego (zob. KL 10), dlatego też chrześcijanie, czyli ci, którzy umiłowali Chrystusa, chcą jak najczęściej korzystać z przywileju uczestnictwa w tej Uczcie Miłości – Wielkim Dziękczynieniu1)JAN PAWEŁ II, List apostolski Mane nobiscum, Domine [skrót: …

Sposób słuchania Mszy Świętej

Kto ofierze Mszy świętej jest przytomnym z sercem szczerem, z wiarą prostą, z uszanowaniem ze skruchą, pokorą, ten dostąpi miłosierdzia i znajdzie …

Duchowość Eucharystyczna

EUCHARISTIC SPIRITUALITY A b s t r a c t. Appreciation of the meaning of the liturgy in the overall activity of …

Starożytna liturgia rzymska a współczesny kryzys wiary

Chciałbym rozpocząć od przywołania myśli papieża Benedykta XVI, który uważa, że kwestia liturgii odsyła nas do kluczowej kwestii wiary i Kościoła: w podejściu …

TEKSTY NA MSZĘ WIGILIJNĄ NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

(Dekret Kongr. ds. Kultu Bożego i Dysc. Sakr. Prot. nr 173/18, 2 kwietnia 2019 r.) W kościołach, w których sprawuje się Mszę …

Dłuższa forma Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

(Missale Romanum ed. typ. III emendata). Objaśnienie do polskiego przekładu W 2008 r. w łacińskim Missale Romanum (editio typica III, emendata) Stolica …

Mandatum czyli (paradoksalnie) o nieposłuszeństwie jako o miłości

„Małżeństwo z miłości czy z rozsądku(?) Niech mi będzie wybaczona ekshumacja tej starej antytezy, zdeaktualizowanej przez obecne obyczaje; sam jednak fakt, że …

Formacja liturgiczna dla ludu Bożego

Dwa dni temu, w poniedziałek 18 października, został opublikowany List do seminarzystów Benedykta XVI, na zakończenie Roku Kapłańskiego. W numerze 1 papież zaczyna …

Encyklika Pawła VI Mysterium fidei

do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską, do Duchowieństwa i wiernych …