Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów „Eucharisticum Mysterium” o kulcie tajemnicy Eucharystycznej

WSTĘP 1. Ostatnie dokumenty kościoła dotyczące tajemnicy eucharystycznej Tajemnica eucharystyczna jest prawdziwie ośrodkiem świętej Liturgii, a nawet całego życia chrześcijańskiego. Toteż Kościół pouczony przez Ducha Świętego usiłuje coraz bardziej ją pogłębiać i coraz intensywniej z niej żyć.W naszych czasach święty Sobór Watykański II uwydatnił różne ważne aspekty tej tajemnicy.Przez Konstytucję …

Formacja liturgiczna dla ludu Bożego

Dwa dni temu, w poniedziałek 18 października, został opublikowany List do seminarzystów Benedykta XVI, na zakończenie Roku Kapłańskiego. W numerze 1 papież zaczyna …

Encyklika Pawła VI Mysterium fidei

do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską, do Duchowieństwa i wiernych …

Liturgia godzin w Triduum Paschalnym dawniej i dziś

Historia pozwala zrozumieć i w pewnym sensie nawet wyjaśnić dzisiejsze zachowanie człowieka oraz sposób jego życia. Jednak niejeden historyk w pewnym momencie …

Niedziela Palmowa

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszego dnia, wspólnej dla obu Mszałów. Od dziś do końca Oktawy Wielkanocy będę zamieszczał notki codziennie z uwagi na szczególną rangę liturgiczną tych dni. …

Psalm responsoryjny w liturgii Mszy św. po II Soborze Watykańskim

Pół wieku, jakie upłynęło od zakończenia II Soboru Watykańskiego jest wystarczająco długą perspektywą czasu, by ocenić, jak reforma liturgiczna została zrozumiana i …

O używaniu biretu

W starożytności chrześcijańskiej nie używano liturgicznego nakrycia głowy: w myśl przestrogi św. Pawła (1 Kor. 11, 4), modlono się z odkrytą głową. …