Pytanie do Kongregacji o zastępcze pełnienie funkcji diakona przez kapłana podczas Liturgii Wielkiego Piątku Męki Pańskiej

Kilkanaście lat temu jeden z naszych współpracowników skierował do Stolicy Apostolskiej zapytanie, czy podczas Liturgii Męki Pańskiej (której się nie koncelebruje), gdy nie jest obecny diakon, a obecny jest inni niż celebrans kapłan, może on (jak to było możliwe dawniej) wypełniać zadania diakona przywdziawszy jego szaty?
Poniżej prezentujemy odpowiedź, jaką otrzymał:

 

Citta del Vaticano, 26 maggio 2008

Szanowny Panie,

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała Pański list z zapytaniem dotyczącym liturgii Wielkiego Piątku Męki Pańskiej, a dokładniej, pyta Pan: „czy w przypadku braku diakona podczas tejże liturgii, jego funkcję może pełnić inny kapłan i czy może on, jak to czyniono przed reformą liturgiczną, przywdziać dalmatykę, oraz, czy prosi on o błogosławieństwo kapłana przewodniczącego przed oczytaniem Ewangelii”?

Odpowiadając na Pana pytanie, Kongregacja pragnie poinformować, że przy sprawowaniu liturgii Wielkiego Piątku obowiązują normy zawarte w Mszale Rzymskim, wyd. 3 typiczne z roku 2002, gdzie zaznaczono, że liturgia w tym dniu sprawowana jest przez kapłana i towarzyszącemu mu (si adest) diakona (n. 5).

Jeśli chodzi o czytanie opisu Męki Pańskiej, obowiązują przepisy z Niedzieli Palmowej, tzn. sam opis czytany jest przez diakona lub w razie jego braku przez kapłana. Mękę Pańską mogą także czytać lektorzy, jednak słowa Chrystusa odczytuje (si fieri potest) kapłan. Tylko diakon prosi kapłana o błogosławieństwo przed odczytaniem Męki Pańskiej (n. 21).

W świetle tego, co zostało powiedziane, przepisy nie przewidują więc, aby funkcję diakona wykonywał jakiś inny kapłan, lub aby przywdziewał jego szaty liturgiczne.

Ufając, że odpowiedzieliśmy na Pana pytanie, chciałbym przypomnieć, że odpowiedzialnym za sprawy liturgiczne w diecezji jest miejscowy biskup, do niego też należałoby zwracać się z pytaniami w tej materii. W razie konieczności, on sam przedstawia Stolicy Świętej wszelkie wątpliwości dotyczące sprawowania liturgii.

Szczęść Boże! Z wyrazami szacunku,

(P. Anthony Ward, S. M.)
Podsekretarz Kongregacji