FAQ – Kiedy należy okadzać Paschał?

Zarówno rubryki Mszału Rzymskiego jak i Ceremoniału liturgicznej posługi biskupiej (dalej CLPB) wspominają o okadzaniu paschału tylko podczas Wigilii Paschalnej, przed rozpoczęciem Orędzia Paschalnego.1

Mszał wspomina, że diakon po otrzymaniu błogosławieństwa od kapłana okadza księgę i następnie paschał: Jeśli używa się kadzidła, diakon, lub – gdy go nie ma – sam kapłan, okadza najpierw księgę a potem pascha! i stojąc na ambonie albo przy pulpicie śpiewa orędzie wielkanocne. W tym czasie wszyscy stoją trzymając w rękach zapalone świece. CLPB w punkcie 352 cytuje Mszał powielając tę zasadę przy Mszy z biskupem: Diakon okadza najpierw księgę, a potem paschał i stojąc na ambonie albo przy pulpicie, śpiewa orędzie paschalne.

Obie księgi nic nie mówią o okadzaniu paschału w inne dni, gdy wspominają o obowiązku jego zapalania, np. w CLBP nr 389 gdzie znajdujemy takie zalecenie: Paschał zapala się na czas wszystkich uroczystszych celebracji liturgicznych tego okresu, tak Mszy jak Jutrzni i Nieszporów.

Stanisław Artymowski

  1. Por. MR; Por. CLPB; por. Czy w Okresie Wielkanocnym należy okadzać paschał?, Anamnesis, Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 2011, nr 65, [w:] Czy w Okresie Wielkanocnym należy okadzać paschał?, http://vademecumliturgiczne.pl/2016/03/31/czy-w-okresie-wielkanocnym-nalezy-okadzac-paschal/ [dostęp 07.09.19][]