TEKSTY NA MSZĘ WIGILIJNĄ NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

(Dekret Kongr. ds. Kultu Bożego i Dysc. Sakr. Prot. nr 173/18, 2 kwietnia 2019 r.)

 1. W kościołach, w których sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, można ją celebrować w następujący sposób:
 2. a) Jeśli Mszę Świętą bezpośrednio poprzedzają I Nieszpory, odprawiane w chórze lub wspólnie, można je rozpocząć od wersetu wprowadzającego i hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, albo od śpiewu na wejście Miłość Boża lub Gdy objawię wśród was swoją świętość, połączonego z procesją na wejście i pozdrowieniem kapłana. W obu przypadkach opuszcza się akt pokuty (zob. OWLG nr 94 i 96).
  Następnie odmawia się psalmodię Nieszporów, po której opuściwszy krótkie czytanie oraz akt pokuty i – według uznania –  również Panie, zmiłuj się nad nami, kapłan wypowiada modlitwę: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, jak w Mszy wigilijnej.
 3. b) Jeśli Msza Święta rozpoczyna się w zwykły sposób, po Panie, zmiłuj się nad nami, kapłan wypowiada modlitwę: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, jak w Mszy wigilijnej.
  Następnie kapłan może zachęcić lud zwracając się w tymi lub podobnymi słowami:
  Drodzy bracia i siostry, rozpoczynając Wigilię Zesłania Ducha Świętego, za przykładem Apostołów i uczniów, którzy razem z Maryją, Matką Jezusa, trwali na modlitwie oczekując Ducha obiecanego przez Pana, w pokoju serca wysłuchajmy teraz słowa Bożego. Rozważajmy, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg dla swojego ludu i módlmy się, aby Duch Święty, którego Ojciec posłał, jako pierwszy dar dla wierzących, udoskonalał swoje dzieło na świecie.
 4. Następują czytania, których wybór znajduje się w Lekcjonarzu. Lektor udaje się na ambonę i wykonuje czytanie. Potem psałterzysta lub kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren. Następnie wszyscy wstają. Kapłan mówi Módlmy się i wszyscy przez pewien czas modlą się w ciszy; potem odmawia modlitwę odpowiadającą czytaniu.
  Zamiast psalmu responsoryjnego można zachować przez pewien czas święte milczenie, nie zachowując w tym przypadku ciszy po wezwaniu Módlmy się.

Modlitwy po czytaniach

 1. Po pierwszym czytaniu (Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel: Rdz 11, 1-9) i psalmie (Ps 33 [32], 10-11. 12-13. 14-15; R. por. 12: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana).

  Módlmy się:
  Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, aby Twój Kościół, zjednoczony na wzór jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego, był zawsze tym świętym ludem, który jaśnieje przed światem jako znak Twojej świętości i jedności, * oraz prowadzi go ku doskonałemu umiłowaniu Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
  W. Amen.

 2. Po drugim czytaniu (Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu: Wj 19, 3-8a. 16-20b) i pieśni (Dn 3, 52. 53-54. 55-56; R. por. 52b: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże) lub psalmie (Ps 19 [18], 8-9. 10-11; R. por. J 6, 68c: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne).

  Módlmy się:
  Boże, Ty w ogniu błyskawic dałeś Mojżeszowi na Górze Synaj starodawne prawo, a dziś w płomieniach Ducha objawiłeś nowe przymierze; spraw, prosimy, abyśmy zawsze płonęli tym Duchem, którego w cudowny sposób zesłałeś na Twoich Apostołów, * a nowy Izrael, zebrany ze wszystkich narodów, niech przyjmie z radością wieczne przykazanie Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
  W. Amen.

 3. Po trzecim czytaniu (Duch daje życie: Ez 37, 1-14) i psalmie (Ps 107 [106], 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; R. por. 1: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana, lub Alleluja).

  Módlmy się:
  Panie, Boże Zastępów, Ty podnosisz to, co upadłe, a podźwignięte podtrzymujesz, wspomóż odnowę ludów w uwielbianiu Twojego Imienia, * aby wszyscy, którzy obmywają się wodą chrztu świętego,  kierowali się zawsze Twoim natchnieniem. Przez Chrystusa Pana naszego.
  W. Amen.

  Albo:
  Boże, Ty nas odrodziłeś słowem życia, ześlij na nas Twojego Ducha Świętego, abyśmy, postępując w jedności wiary, * osiągnęli wieczne zmartwychwstanie chwalebnego ciała. Przez Chrystusa Pana naszego.
  W. Amen.

  Albo:
  Boże, niech Twój lud zawsze się raduje odnowioną przez Twojego Ducha Świętego młodością duszy, aby ciesząc się  teraz z odzyskanej chwały przybranych dzieci, *  oczekiwał na dzień zmartwychwstania z niewzruszoną nadzieją radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  W. Amen.

 4. Po czwartym czytaniu (Wyleję Ducha mojego: Jl 3, 1-5) i psalmie (Ps 104 [103], 1-2a. 24 i 35c. 27-28. 29b-30; R. por. 30: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, lub Alleluja).

  Módlmy się:
  Prosimy Cię, Boże, spełnij swoją obietnicę, i spraw, aby Duch Święty przybywając do nas, * uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
  W. Amen.

 5. Następnie kapłan intonuje hymn Chwała na wysokości Bogu.
 6. Po zakończeniu hymnu kapłan wypowiada w zwykły sposób kolektę: Wszechmogący, Boże, spraw, niech zajaśnieje, jak w Mszy wigilijnej.
 7. Następnie lektor wykonuje czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8, 22-27) i Msza Święta sprawowana jest jak zwykle.
 8. Jeśli Nieszpory łączy się z Mszą Świętą, po Komunii i związanej z nią antyfonie W ostatnim dniu święta, śpiewa się Pieśń Maryi wraz z antyfoną z Nieszporów Przybądź, Duchu Święty; następnie odmawia się modlitwę po Komunii i wszystko inne jak zwykle.
 9. Można udzielić uroczystego błogosławieństwa nr 9. Na zakończenie Mszy Świętej diakon albo – gdy jest on nieobecny – sam kapłan odsyła lud słowami:

  Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja.
  W. Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja.

Dekret

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Prot. N. 178/18

Dla Polski

Na prośbę J. E. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 16 marca 2018 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez Papieża Franciszka, chętnie potwierdzamy polski przekład tekstów na Mszę Wigilijną Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, znajdującą się w Dodatku do III wydania wzorcowego Mszału Rzymskiego, umieszczony w załączonym egzemplarzu.

W tekście drukowanym należy umieścić wzmiankę o udzielonym potwierdzeniu Stolicy Apostolskiej. Dwa drukowane egzemplarze powyższego tekstu proszę przesłać do tejże Kongregacji.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Robert Kard. Sarah
Prefekt

+Artur Roche, Arcybiskup Sekretarz

Zatwierdzony tekst PDF: