Skłon podczas wypowiadania słów konsekracji przez kapłana

Kamil Kopala: Zwracam się z pytaniem dotyczącym skłonów głębokich podczas wypowiadania słów konsekracji przez kapłana. Czy lud jak również i asysta może podczas wykonywania postawy klęczącej równocześnie pochylać głowę do skłonu głębokiego jak jest to stosowane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego? Jeśli nie, czy dozwolona jest inna forma pochylenia głowy? Czy powinno się zaniechać stosowania tego gestu?

Ks. Krzysztof Konecki: Podczas wypowiadania słów konsekracji przez kapłana nie ma głębokich skłonów. Wierni klęczą podczas konsekracji i na moment ukazania konsekrowanej hostii i konsekrowanego wina kierują wzrok na Święte Postacie i oczyma wiary je adorują i wielbią. Pochylanie więc głowy, jest więc zachowaniem niewłaściwym i mija się z celem oraz naturą tego znaku, jakim jest właśnie “podniesienie i pokazanie” wiernym Ciała i Krwi Pańskiej1.

  1. KKBiDS EP „Anamnesis” 73[]