Gest koncelebrujących podczas wypowiadania słów konsekracyjnych

Pytanie: Jakiego gestu powinni używać współcelebransi podczas konsekracji, gestu wskazującego czy epikletycznego?

Biskup Stefan Cichy: Na temat tego gestu zdania liturgistów są podzielone i napisano już wiele artykułów. Mszał rzymski podaje, że podczas wypowiadania słów konsekracyjnych nad chlebem i winem koncelebransi mogą wyciągnąć prawą rękę w stronę chleba i kielicha (OWMR 222 i następne). Nie jest to gest obowiązkowy. Dlatego osoba czuwająca nad porządkiem koncelebry powinna już w zakrystii poinformować, czy będzie on wykonany  i w jaki sposób. Bardzo ważna jest tu jedność w znaku.

Biorąc pod uwagę łaciński tekst Ogólnego wprowadzenia, w którym użyto tego samego czasownika extendere na opisanie wyciągnięcia rąk podczas epiklezy konsekracyjnej i podczas konsekracji, oraz fakt, że w zbiorze gestów przewidzianych w liturgii rzymskiej nie ma gestu wskazującego, należy opowiedzieć się za gestem epikletycznym podczas wypowiadania słów konsekracyjnych.

Szersze uzasadnienie dla zastosowania w tym momencie gestu epikletycznego podaje ks. prof. S. Czerwik w artykule: Potrzeba i główne myśli instrukcji „Redemptionis sacramentum”, „Anamnesis” 11 (2005) nr 2 (41) s. 74.