Sposób słuchania Mszy Świętej

Kto ofierze Mszy świętej jest przytomnym z sercem szczerem, z wiarą prostą, z uszanowaniem ze skruchą, pokorą, ten dostąpi miłosierdzia i znajdzie potrzebne sobie łaski. (Kat. św. Soboru Trydenck.).

Modlitwa przed Mszą św.

O najsłodszy Panie Jezu Chryste! Oto ja przychodzę do tej świętej Ofiary Twojej, O! jakże to droga i wielka Ofiara! Bóg to jest, co sposobem niekrawym odnawia to wszystko, co przez miłość ku nam ucierpiał na krzyżu! O Panie, uspokój serce moje, wyniszcz we mnie panowanie grzechu, a zapal ogniem miłości Twojej świętej, abym Cię czcił, wielbił i kochał po wszystkie dni życia mojego. Am.

Gdy kapłan zaczyna Mszę św.

Najłaskawszy Ojcze! Spojrzyj łaskawie z nieba na Ofiarę Syna Twojego, który się za nas Tobie poświęca. Przyjmij modlitwy moje i prośby, które łącze z modłami kapłana: przez Twoje miłosierdzie przyjmij nas do łaski i nie opuszczaj w dobrym i złym stanie. Wejrzyj litości pełnem okiem na lud Twój i całe chrześcijaństwo, na nieszczęśliwych i smutnych, abyśmy wszyscy poznali, żeś Ty Ojciec nasz i Pan Wszechmogący, że nie opuszczasz tego, który z ufnością i wiarą oddaje się opiece Twojej.
Najsprawiedliwszy, Sędzio! Oto staję przed Tobą z brzmieniem grzechów moich, czuję to dobrze, że nie godzien(a) jestem stanąć przed ołtarzem Twoim, nie obmyty(a) z ciężkich występków moich Tobie je wyznaję, przed Tobą i Świętymi Twymi spowiadam się z nich; przez miłosierdzie Twoje błagam o odpuszczenie grzechów moich.

Podczas Kyrie

Panie nie jestem godzien(a) wznieść oczy do Ciebie, któryś jest wszelką doskonałością. Błagam Cię sercem skruszonym dopomóż mi do oczyszczenia serca mojego. Panie, zmiłuj się nade mną.

Na Gloria

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię i błogosławimy Cię, uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię, dzięki czynimy Tobie dla wielkości chwały Twojej, Panie Boże Królu niebieski, boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojcze, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Albowiem Ty sam najwyższy Jezu Chryste z Duchem św. w chwale Boga Ojca. Amen.

Podczas Ewangelii

Panie Boże w Imię Jezusa Chrystusa Syna Twego błagamy Ciebie, ażebyś raczył zapalić dusze nasze żywą miłością dla świętej nauki Ewangelii, która wszelką mądrość świata przewyższa, iżbyśmy tak jak Apostołowie, uzbrojeni tą świętą nauką, nie wstydzili się jej wyznawać przed całym światem, a słowem i czynem dowodzili, że jesteśmy gorliwymi czcicielami i wyznawcami Twojej św. Ewangelii.

Podczas Credo

Odmów Wierzę w Boga itd., i wzbudź w sobie postanowienie, że w tej wierze żyć i umierać pragniesz.

Podczas Ofiarowania

Przyjmij Panie tę ofiarę, którą Ci przez ręce kapłańskie oddaję, na podziękowanie za niezliczone Twe dobrodziejstwa, wylane na mnie i na świat cały, na przebłaganie Ciebie za grzechy moje i całego świata, na uproszenie mnie daru pokuty i bojaźni Twojej, pomnożenie w wierze, nadziei i miłości ku Tobie, na uproszenie męstwa w pokusach, wytrwania w dobrem aż do śmierci. Oddalenie wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała.
Proszę Cię też, o Boże, przez tę świętą Ofiarę, racz łaską Twą pociągnąć niewiernych do wiary świętej, grzeszników do prawdziwej pokuty, sprawiedliwych w łasce Twej utwierdzić, ronić Kościoła Twego świętego przeciw pociskom nieprzyjaciół. Racz dać kuszonym zwycięstwo nad pokusami, konającym łaskę ostateczną, duszom czyścowym wieczne odpocznienie.

Podczas Prefacji

Prawdziwie godną i sprawiedliwą jest rzeczą ażebyśmy Tobie zawsze i wszędzie dzięki czynili.
Panie święty, Ojcze Wszechmocny, wieczny Boże, który z jednorodzonym Synem i z Duchem świętym jeden jesteś Bóg, jest jeden Pan, nie w jednej pojedynczości osoby, lecz w jednej istności Trójcy. Co tylko bowiem o Twojej chwale z objawienia Twego wierzymy, to samo o Synu Twoim, to samo o Duchu św. bez najmniejszej w niczem różnicy utrzymujemy, iż w wyznaniu prawdziwego i wiecznego Bóstwa, a osobach własności i w istności, jedności i w Majestacie czczoną jest równość, którą wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny, także i Serafiny, którzy codzień nie przestają wołać jednogłośnie mówiąc Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej Gosanna na wysokościach. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Błogosłąwiony, który idzie w Imię Pańskie, Hosanna na wysokościach.

Podczas Kanonu

Ojcze miłosierdzia, ofiarujemy Ci tę św. Ofiarę przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, za Kościół Twój święty katoliki, za wszystkich wiernych, za przyjaciół i nieprzyjaciół naszych, za wszystkich tu obecnych, a w szczególności za NN (tu wymień tych, za których chcesz się modlić, lub to o co Pana Boga prosisz). Ażeby Ci, Panie milszymi był modlitwy nasze, łączymy się z Najśw. Panną Marią, z Apostołami i Patronami naszymi, ze wszystkimi Świętymi i Aniołami Twoimi, aby razem z nami Tobie przedstawili tę Przenajśw. Ofiarę. Amen.

Podczas Podniesienia

Bądź pozdrowione prawdziwe Ciało Jezusa Chrystusa, któreś się ofiarowało za mnie na krzyżu! W najgłębszej pokorze Cię uwielbiam o Jezu dla Ciebie chcę żyć! O Jezu dla Ciebie chcę umierać! O Jezu do Ciebie chcę należeć w życiu i po śmierci Am.

Po Podniesieniu

Najświętsza Trójco! ofiaruję Ci Ciało i Krew Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na cześć i chwałę Twoją, na odpuszczenie grzechów i sprośności moich. Także pragnę ofiarować za nawrócenie grzeszników, na pociechę uciśnionych, na pomoc dla konających i ochłodę dla zmarłych.

Memento za umarłych

Panie, niech ta Boska Ofiara równie wspomoże te dusze, które Cię miłują w czyścu, a cierpią męki, nie będąc dopuszczone do oglądania uwielbionego Oblicza Twego. Wyswobódź je, Panie, z tych okrutnych męczarni, oby jaknajprędzej zatapiać się mogły w Twej Boskiej piękności.

Podczas „Pater Noster”

Wybaw nas, prosimy Cię, o Jezu od wszystkich nieszczęść przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, a z przyczyną błogosławionej i chwalebnej zawsze Dziewicy Twojej Rodzicielki Marii, świętych Apostołów Piotra i Pawłą i Aniołów, którzy Ciebie pod postacią chleba w Najśw. Sakramencie uwielbiają, odpuść nam nasze winy i zbaw nas ode złego Am.

Podczas „Agnus Dei”

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. (Mów to trzy razy): Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do przybytku serca mego, ale Cię dusza moja pożąda, a więc rzeknij słowo, a będzie zbawiona i z Tobą zjednoczona, w Tobie i dla Ciebie tylko żyć będzie.

Podczas Komunii kapłańskiej

Oto jest chwila, o Boże w której się dajesz kapłanowi, i w której nas zapraszasz do połączenia się z Tobą. O jakże byłbym szczęśliwy, zbliżając się do stołu Twego. Ale jam tego szczęścia nie wart i więcej niż kto inny powinien uderzyć się w piersi i mówić do Ciebie z pokorą Panie, nie jestem godzień, abyś wszedł do serca mojego, ale nienawidzę grzechy moje i tę oziębłość jaka mnie od Ciebie oddaliła. Nie jestem godzień Panie, ale łączę się z gorącem pragnieniem mej duszy i najświetszem Ciałem Twoim i wzywam Twojej miłości, która jest życiem prawdziwem. O zbawicielu mój Ty nigdy nie odmawiasz Siebie duszy Cię szukającej. Przyjdź Panie Jezu! przybądź i pozostaj z nami na zawsze.

Podczas błogosławieństwa

Niech Ci się spodoba, Boże w Trójcy św. jedyny, to moje Mszy świętej słuchanie, niech ta Najśw. i niepokalana Ofiara Tobie najprzyjemniejszą będzie, a dla mnie stanie się zbawienną. Pobłogosław nam wszystkim Wszechmogący Boże Ojcze, Synu i Duchu święty. Am.

Podczas ostatniej Ewangelii

O Słowo, któreś jest w Bogu i któreś samo jest Bogiem! Przez Ciebie wszystko się stało: Tyś jest życiem, światłością i zbawieniem naszem. Szczęśliwi ci, którzy nie słuchali ciała i krwi, ani pychy rozumu ludzkiego, ale słuchali tylko głosu Boga: oni to poznali Cię, Słowo Przedwieczne. Oni to Cię przyjęli i stali się dziećmi, Bożemi, Oświeć że i mnie, Boże wszechmocny, światłem łaski i Ducha Twojego, światłem świętej nauki Twojej, spraw abym słowem i uczynkiem wyznawał z tymi, którzy uwierzyli w Ciebie, żeś Ty jest Słowo, które stało się ciałem i mieszkało między nami, aby nam dało łaskę i nauczyło praw Twojego świętego zakonu. Amen.

Ofiarowanie Mszy św.

Dobrotliwy i miłosierny Boże, ofiaruję Ci tę Mszę świętą i wszystkie Msze św., które dzisiaj po całym świecie się odprawiają i którym z największym nabożeństwem i gorącością ducha przytomnym być bragnę. Mam nadzieję, że dla obcowania Świętych, których wyznaję, stanę się uczestnikiem łask z tych świętych ofiar tak obficie wypływających. Te wszystkie Msze św. ofiaruję Ci w dowód mojej wdzięczności powinnej i nieustającej ku Tobie miłości i proszę Cię przez krew i śmierć Syna Twego, abyś mi wszystkie moje niedbałości popełnione odpuścić, tę krwawą ofiarę z rąk ukrzyżowanego Jezusa przyjąć i ku mojemu zbawieniu obrócić raczył. Amen.

Źródło: Zdrowaś Maria. Zbiór codziennego nabożeństwa i pieśni dla płci obojga, Chęstochowa 1927