Pytania o okadzenia

PYTANIE 1.

W 261. numerze Wprowadzenia do Liturgii Godzin czytamy: W Jutrzni i Nieszporach podczas śpiewu pieśni z Ewangelii można okadzać ołtarz, a następnie kapłana i wiernych.

Czy podczas wykonywania tego okadzenia można okadzać także krzyż ołtarzowy?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Dokładniejszy opis sposobu okadzania podczas śpiewu pieśni z Ewangelii na Jutrzni i Nieszporach podany jest w Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów. W edycji polskiej, jaka ukaże się niebawem, są to numery 203-204, i brzmią one tak:

CB 203. „Podczas antyfony do pieśni z Ewangelii biskup nakłada kadzidło do kadzielnicy i je błogosławi. Kiedy chór rozpoczyna pieśń Wielbi dusza moja Pana, wszyscy wstają. Biskup zdejmuje mitrę i wykonuje znak krzyża od czoła do piersi, po czym podchodzi do ołtarza i razem z posługującymi składa należny ukłon, opuszczając jego ucałowanie.”

CB 204. „W czasie śpiewu pieśni z Ewangelii odbywa się, jak zwykle, okadzenie krzyża, ołtarza, biskupa i innych osób, jak to zostało powiedziane w odniesieniu do Mszy Świętej wyżej, w numerach 89, 93, 96 i 121.”

PYTANIE 2.

W 277. numerze OWMR czytamy: […]Przed okadzeniem i po jego wykonaniu oddaje się głęboki ukłon w stronę okadzanej osoby lub rzeczy, z wyjątkiem ołtarza i darów złożonych na ofiarę w Mszy świętej[…]

Czy podczas okadzania ołtarza w Jutrzni i Nieszporach należy pominąć ukłon w jego stronę podobnie jak we Mszy św.?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

Czynność ta została opisana w cytowanym wyżej Ceremoniale (nr 203). Różnica w postępowaniu wynika z faktu, że podczas przygotowania darów celebrans już jest przy ołtarzu, a w czasie Jutrzni i Nieszporów dopiero teraz do niego podchodzi z miejsca przewodniczenia.

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Ks. dr Mateusz Matuszewski

Źródło: biuletyn Anamnesis 70 KKBiDS EP