Wykonywanie czytań mszalnych przez kobiety

Pytanie: Jak to jest z czytaniem lekcji przez świeckich – czytaj kobiety. Czy mogą to robić z ambonki czy też raczej nie? I gdzie dokładnie można znaleźć informacje na ten temat? Czy w rozporządzeniu księdza Arcybiskupa na temat „służby liturgicznej tylko męskiej” jest coś o tym?  I gdzie to rozporządzenie można odszukać?

Biskup Stefan Cichy: Warto sobie poszukać na stronie Komisji www.kkbids.episkopat.pl instrukcję Episkopatu Polski z dnia 11 marca 1987 r. wydaną z okazji ogłoszenia nowego Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. Tam jest wszystko napisane. Przytaczam tylko istotne słowa z nr. 23.: „W odprawianiu liturgii powinni czynnie uczestniczyć ministranci, lektorzy, psałterzysta i schola. W czasie Mszy odprawianych z udziałem ogółu wiernych czytania poza Ewangelią winni wykonywać odpowiednio przygotowani lektorzy: chłopcy lub dorośli mężczyźni. Psalm responsoryjny winien śpiewać psałterzysta. W wypadkach szczególnych funkcję lektora i psałterzysty może pełnić kobieta, wykonując czytania i śpiewy z miejsca głoszenia słowa Bożego” (por. nr 8 niniejszej Instrukcji).

Kobiety mogą więc czytać słowo Boże z ambonki.

Najnowsze Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego mówi ogólnie w p. 101: „Gdy nie ma ustanowionego lektora, do wykonywania czytań z Pisma Świętego winny być upoważnione inne osoby świeckie, nadające się do pełnienia tej funkcji i starannie przygotowane, ażeby wierni, słuchając natchnionych czytań, przejęli się żywą miłością Pisma Świętego”.