Czy akolita pełniący swoją funkcję zawsze musi być ubrany w albę?

Pytanie: Czy akolita pełniący swoją funkcję zawsze musi być ubrany w albę?

Ks. Mateusz Matuszewski: W Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów, odnośnie, szat prezbiterów i innych posługujących, powtórzona jest norma podana w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego, w nr 336. Dowiadujemy się z niej, że: „Szatą liturgiczną wspólną dla wszystkich szafarzy wyświęconych i ustanowionych jakiegokolwiek stopnia jest alba, przepasana na biodrach paskiem, jeżeli nie jest uszyta w taki sposób, że przylega dociała nawet bez paska. Jeżeli alba nie osłania dokładnie zwykłego stroju koło szyi, przed przywdzianiem alby należy nałożyć humerał. Alby nie można zastępować komżą, nawet nałożoną na sutannę, wtedy gdy wkłada się ornat lub dalmatykę albo gdy zamiast ornatu czy dalmatyki używa sięsamej stuły. Komżę zawsze należy wkładać na sutannę. Akolici, lektorzy oraz inni świeccy posługujący mogą ubierać albę albo inną szatę prawnie zatwierdzoną” (CB nr 65). A więc, zwyczajnym strojem liturgicznym akolity jest alba, ale może on posługiwać także w komży, jeśli nakłada ją na sutannę. Natomiast szatą właściwą dla mężczyzny wyznaczonego na szafarza nadzwyczajnego, który nie jest akolitą, jest w Polsce zawsze alba.

 

Źródło: Anamnesis 71