Błogosławieństwo przed czytaniem Ewangelii

Pytanie: Czy kapłan czytający Ewangelię w czasie Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa powinien prosić o błogosławieństwo przed jej czytaniem?

Biskup Stefan Cichy: Tak. Już Caeremoniale Episcoporum z 1984 r. w p. 74 wyraźnie zaznaczało: „Deficiente diacono, presbyter benedictionem petit et accipit ab Episcopo atque Evangelium profert, ut supra descriptum est” (Jeśli nie ma diakona, kapłan prosi o błogoslawieństwo i otrzymuje je od biskupa oraz czyta Ewangelię, jak to jest opisane wyżej). Obecnie Institutio generalis Missalis Romani z 2002 r. w numerze 212 wyraźnie zaznacza: „Incepto Allelúia, omnes surgunt, excepto Episcopo, qui imponit incensum nihil dicens et benedicit diaconum vel, eo absente, concelebrantem qui Evangelium est proclamaturus. In concelebratione tamen cui presbyter praeest, concelebrans qui, absente diacono, Evangelium proclamat, benedictionem celebrantis principalis nec petit nec accipit” (Gdy rozpocznie się śpiew Alleluja, wszyscy wstają, z wyjątkiem biskupa, który w milczeniu nakłada kadzidło i udziela błogosławieństwa diakonowi lub, w razie jego nieobecności, koncelebransowi mającemu wygłosić Ewangelię. Podczas koncelebracji, której przewodniczy prezbiter, koncelebrans mający pod nieobecność diakona głosić Ewangelię, nie prosi głównego celebransa o błogosławieństwo ani go nie otrzymuje).